Obchodní akademie Pelhřimov

Název projektu:

Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT

Innovation of the SEP with emphasis on the English language and ICT

Partner projektu: Okresní hospodářská komora Pelhřimov

Cílové skupiny projektu:

1. Cílová skupina žáci
2. Cílová skupina učitelé

Doba trvání projektu: 02.03.2009 – 31.08.2011


Projekt Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT byl ukončen 31. 8. 2011. Byly vytvořeny sady metodických materiálů zaměřené na zkvalitnění výuky anglického jazyka, ICT a ostatních předmětů a na zvýšení motivovanosti žáků k celoživotnímu vzdělávání.

Přehled vytvořených témat metodických materiálů (včetně ukázek) naleznete v sekci Projekty/Inovace ŠVP - materiály. V případě zájmu o tyto metodické materiály kontaktujte maresova@oa-pe.cz.


Finální verze ŠVP

Elektronický časopis

Během projektu žáci tvoří elektronický časopis.

Jednotlivá čísla časopisu naleznete zde.


Stručný obsah projektu:

Školní vzdělávací programy (ŠVP) oborů obchodní akademie (OA) a ekonomické lyceum (EL) byly vytvořeny v rámci projektu PILOT S ve školním roce 2005/2006. Po dvouletém ověřování přistupujeme k inovaci, abychom zohlednili zkušenosti z ověřování pilotních ŠVP a zareagovali na měnící se požadavky z praxe i z vysokých škol. Inovace bude spočívat v reformě OA bez zaměření na OA se třemi zaměřenými obory studia. Vytvoříme tři ŠVP, a to pro obor OA, zaměření ekonomika, účetnictví, daně, obor OA, zaměření ICT, a obor EL, zaměření cizí jazyky. Inovované ŠVP budou základem práce školy i v následujících letech, proto ovlivní vzdělání stovek žáků. Kromě toho vypracujeme metodické materiály, které zlepší motivovanost žáků k celoživotnímu učení a zvýší jejich kompetence zejména v oblasti ICT a cizích jazyků. Žáci budou spolupracovat se školami EU prostřednictvím ICT nástrojů, zpracovávat různá témata v elektronickém prostředí, vytvářet cizojazyčné webové stránky školy a elektronický časopis.

Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT

Zahajovací konference

Ve středu 4. 3. 2009 se konala zahajovací konference k projektu Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT. Zaměstnanci školy jako členové realizačního týmu byli seznámeni s klíčovými aktivitami projektu, s harmonogramem projektu a s rozpočtem.
Manažer projektu stanovil obsazení odborného realizačního týmu pro tvorbu učebních osnov a pro tvorbu metodických materiálů.
Členové realizačního týmu byli proškoleni technikem v užívání šablony technikem projektu.

Úvodní motivační schůzka

Dne 1. dubna 2009 proběhla úvodní motivační schůzka cílové skupiny žáků prvních, druhých a třetích ročníků s učiteli anglického jazyka a informační technologie.
Koordinátor tvorby metodického materiálu informoval žáky o možnosti navazování kontaktů a spolupráci se školami zemí Evropské unie.
Webmaster žáky seznámil s některými nástroji ICT, pomocí kterých bude komunikace mezi školami probíhat. Jedná se například o e-mail, ICQ, Skype, weblog. Tyto nástroje, které žáky naučí ovládat učitelé ICT, budou žáci používat v anglickém jazyce pro komunikaci a spolupráci se zahraničními školami.
Žáci byli dále informováni o tom, že se budou podílet na vytváření elektronického časopisu v anglické verzi, ve kterém budou prezentovány výsledky spolupráce žáků se zahraničními školami. Práci na časopise bude koordinovat redakční rada. Další činností, na které se budou žáci podílet pod vedením učitelů angličtiny a webmastera, je překlad oficiálních stránek Obchodní akademie Pelhřimov do angličtiny.


Školení v oblasti ICT nástrojů

Dne 9. 4. 2009 proběhlo proškolení 17 členů realizačního týmu v oblasti ICT nástrojů a nových vyučovacích metod. Školení provedli pánové Zdeněk Heteš a Michal Strnad z Trutnova.

Dne 25. 8. 2009 se členové realizačního týmu zúčastnili školení Interaktivní tabule ve výuce. Práci s interaktivní tabulí jim přiblížil Mgr. Petr Šíma.

Dne 26. 8. 2009 proběhla druhá část školení „ICT dovednosti ve výuce“, která byla věnována zpracování digitální fotografie a videa.


Projektové aktivity průběžné:

V měsících březnu a dubnu 2009 metodici jednotlivých vzdělávacích oblastí shromáždili podklady pro inovaci obecných částí ŠVP podle jednání jednotlivých předmětových komisí. Na jejich základě zapracovali změny do obecných částí ŠVP¨.

Od měsíce dubna pracují učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů na implementaci změn do učebních osnov svých předmětů. Zvláštní pozornost věnují plánovaným změnám v oblasti výuky ANJ a ICT a aplikaci ICT do ostatních vyučovacích předmětů.

Učitelé ANJ, ICT, statistiky, zeměpisu začali v dubnu pracovat na tvorbě metodických materiálů v oblasti ICT a anglického jazyka. Výstupem jejich práce bude několik sad metodických materiálů.

Učitelé jako členové realizačního týmu předali pracovní verze učebních osnov svým metodikům vzdělávací oblasti, kteří zajistili soulad školního vzdělávacího programu a rámcového vzdělávacího programu.

V měsících červenec a srpen proběhla kompletace pracovních verzí inovovaných částí školního vzdělávacího programu.

Byly vytvořeny 3 zkompletované pracovní verze inovovaných ŠVP pro

Každý z dokumentů obsahuje titulní list s identifikačními údaji, profil absolventa daného oboru, charakteristiku školního vzdělávacího programu, učební plán, učební osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů, popis personálních a materiálních podmínek realizace ŠVP a charakteristiku spolupráce se sociálními partnery.

Od měsíce září 2009 začíná výuka v 1. ročnících podle inovovaných školních vzdělávacích programů v rámci aktivity Ověřování pracovních verzí ŠVP a vyhodnocení výsledků.

Ověřování provádějí jednotliví učitelé v prvním ročníku každého studijního oboru. Ostatní členové realizačního týmu vytvářejí příklady dobré praxe a sady metodických materiálů zaměřené na zkvalitnění výuky anglického jazyka a ICT.

Den otevřených dveří, který proběhl 7. prosince 2009, přispěl k propagaci projektu „Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT“. Byly prezentovány nové učební plány obou studijních oborů a k prohlédnutí byla i dvě čísla školního časopisu v české i anglické verzi. Informační leták o aktivitách projektu byl součástí propagačních materiálů školy.

Den otevřených dveří, který proběhl 6. prosince 2010, opět přispěl k propagaci projektu „Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT“. Byly prezentovány učební plány obou studijních oborů, studentské práce a školní časopis.


Pro školní rok 2010/2011 byl sestaven tým učitelů, kteří budou ověřovat inovovaný ŠVP v prvním a druhém ročníku. Ověřování bude kromě sledování naplňování klíčových kompetencí a průřezových témat zaměřeno především na aktivizující metody a na to, jak žáci zvládají učivo v daném předmětu. I nadále bude pokračovat tvorba příkladů dobré praxe v předmětech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku. Učitelé anglického jazyka a ICT ověřují vytvářený metodický materiál.


Vánoční soutěž 2009 – Christmas story or Christams poem competition

116 žáků se zúčastnilo Vánoční soutěže, ve které měli za úkol napsat v angličtině povídku nebo báseň o českých Vánocích s použitím slov – believe, shopping spree, light, ski, noise, carol. Komise vybrala 6 nejlepších prací, které jsou zveřejněny ve školním časopise a jejichž autoři budou odměněni.

1. místo – Jan Razima 3. L
2. místo – Ludmila Dalíková 4. B, Barbora Dvořáková 3. L, Tereza Kovářová 3. A
3. místo – Matěj Bendl 4. A, Zdeněk Vaněček 2. B

Velikonoční soutěž 2010 – Easter Competition

87 studentů odevzdalo své práce do Velikonoční soutěže. Úkolem bylo napsat příběh, který by charakterizoval český zvyk na Velikonoční pondělí – „šlehání“ žen a dívek.

Komise vybrala 5 nejlepších prací, které jsou zveřejněny ve školním časopise:

1. místo – Michal Novák 4. B
2. místo – Soňa Davidová 4. L, Vojtěch Zeman 1. B
3. místo – Kristýna Smítková 4.A, Petr Struhovský 1. B

Letní soutěž 2010 – Summer Competition

Poslední soutěž v tomto školním roce si dala za cíl přilákat do naší země zahraniční turisty. Studenti měli za úkol vytvořit powerpointové prezentace přibližující některé zajímavosti České republiky, jako např. architektonické památky, přírodní krásy, kulturní události, sportovní úspěchy či významné osobnosti. V soutěži se sešlo 33 velmi zajímavých prací. Nakonec byly vybrány tři nejlepší prezentace, u kterých byl oceněn tvůrčí přístup, informační hodnota a originalita.

Oceněné práce:

Lucie Jandová – 3. L – za kreativitu
Erika Křížová - 3. A - za informační hodnotu
Jiří Mudra, Radek Vopálka, Barbora Petroušková – 3. B –za originální nápad

Vánoční soutěž 2010 – How does it feel being famous?

Express your opinion and deal with pros and cons of fame and its various aspects) 120-150 words.

Nejlepší práce zveřejněné ve školním časopise číslo 7:

 • Barbora Dvořáková, 4. L
 • Monika Hejsková, 4. B
 • Jan Razima, 4. L

Jarní soutěž 2011

Soutěž do 8. čísla školního časopisu v angličtině byla tematicky zaměřena na obchodní značky, jejich originální názvy, loga a reklamní slogany s nimi spjaté. Žáci měli vymyslet nový, dosud neexistující výrobek, pojmenovat ho, nakreslit jeho logo a sestavit vhodný slogan. V textové části soutěže měli stručně charakterizovat účel výrobku, respektive jeho fungování, eventuálně popsat jeho výrobu. Vzhledem ke skutečnosti, že zadání bylo pro žáky poměrně náročné a nejlepších pět prací bylo na vyrovnané úrovni, nebylo určeno pořadí.

Autoři nejlepších prací:

 • Nguyen Duc Long, 2. B
 • Říha Lukáš, 2. B
 • David Martin, 2. A
 • Koutníková Nikola, 2. A
 • Zelenková Nikola, 2. L

Letní soutěž 2011

Tématem červnového vydání školního časopisu jsou národní stereotypy. Britové, Italové, Španělé, Finové a Francouzi jsou posuzováni očima jiných. Jaké existují předsudky o těchto národech, co se o nich říká, čím jsou ve světě známé, jak se příslušníci těchto národů oblékají, co rádi jedí a pijí, kam jezdí na dovolenou a jak tráví svůj volný čas, na co jsou pyšní, o čem se rádi baví a jaké vlastnosti u nich převažují – to vše jsou věci, které nás v tomto vydání zajímaly. A jak v tomto srovnání obstáli Češi? Částečně na to snad odpoví práce našich studentů, kteří měli za soutěžní úkol vypracovat obrázek typického Čecha. Nejlepší práce na toto téma si můžete přečíst sami.

Nejlepší práce zveřejněné ve školním časopise číslo 9:

1. místo – Petra Němcová 3. A
2. místo – Lucie Zíková 3. A
3. místo – Patricie Kočová 2. L


Závěrečná konference projektu

V sobotu 27. 8. 2011 se realizační tým projektu a zástupci partnera projektu sešli na závěrečné konferenci ve vzdělávacím zařízení Lenka Kletečná. Hodnocení jednotlivých projektových aktivit provedli projektový manažer, manažer realizačního týmu, koordinátor tvorby metodických materiálů, metodici jednotlivých vzdělávacích oblastí a finanční manažer.

Byly splněny základní cíle projektu:

 1. Inovace ŠVP
 2. Ověření inovovaných ŠVP
 3. Vytvoření finální verze ŠVP
 4. Vytvoření příkladů dobré praxe a sad metodických materiálů zaměřených na zkvalitnění výuky anglického jazyka, ICT a ostatních předmětů
 5. Vydávání školního časopisu, www stránky v angličtině a spolupráce se školami zemí EU.

Na závěr projektový manažer Ing. Radoslav Kučera poděkoval celému realizačnímu týmu za práci na projektu.

cz/projekty/inovace-svp.txt · Poslední úprava: 19. 01. 2012, 11:04 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.