Obchodní akademie Pelhřimov

Přebírám zodpovědnost za kvalitu svého vzdělání

reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0058

Doba realizace projektu: od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012.

Obsah projektu:

Obchodní akademie Pelhřimov realizuje již druhý vlastní projekt v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancovaný ze zdrojů Evropského sociálního fondu. Zatímco při realizaci projektu Inovace ŠVP s důrazem na angličtinu a ICT jsou žáci vybavováni klíčovými a odbornými kompetencemi, nový projekt by měl výrazně posílit jejich kompetence v oblasti hodnocení a sebehodnocení, a to formou práce s žákovskými portfolii. Chceme, aby si žák uvědomil, že v rámci vzdělávacího procesu není jen pasivním příjemcem hotových poznatků, ale že k rozvoji svých kompetencí musí přistupovat aktivně a z vlastního zájmu.

V rámci realizace projektu bude zakoupena technika pro realizaci e-learningové formy vzdělání a tvorbu podpůrných materiálů, např. server, multifunkční zařízení apod.

Klíčové aktivity:

1. Vzdělávání realizačního týmu (listopad 2010 – březen 2012)

Učitelé si rozšíří odborné kompetence o další aktivizující metody vedoucí ke zkvalitňování výuky, např. se naučí pracovat v e-learningovém prostředí LMS Moodle.

2. Tvorba autoevaluačních karet (prosinec 2010 – červen 2012)

V průběhu realizace projektu budou učitelé stěžejních předmětů (český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, ekonomika, účetnictví a informační a komunikační technologie) vytvářet autoevaluační karty žáka. Tyto karty budou obsahovat především učivo předepsané rámcovým vzdělávacím programem rozdělené do jednotlivých tematických celků.

3. Tvorba struktury a obsahu žákovského portfolia (listopad 2010 – leden 2011)

Žákovské portfolio bude obsahovat jednotně upravenou autoevaluační kartu žáka, ve které budou formulovány za každou dílčí část učiva (tematický celek, jazyková lekce aj.) dílčí kompetence vedoucí k dosažení výsledků vzdělávání v souladu s inovovaným školním vzdělávacím programem.

4. Tvorba žákovského portfolia a ověřování autoevaluačních karet (září 2011 – červen 2012)

Stěžejní fází projektu bude klíčová aktivita Tvorba žákovského portfolia a ověřování autoevaluačních karet, do které budou zapojeni žáci. Založí si vlastní portfolio (sada autoevaluačních karet stěžejních předmětů doplněných o další materiály podle povahy předmětu) a průběžně ho budou doplňovat. Součástí autoevaluačních karet bude sebehodnocení žáka následně doplněné hodnocením ze strany učitele nebo spolužáků.

5. Tvorba podpůrných materiálů pro autoevaluaci (září 2011 – červen 2012)

V případě zjištěných nedostatků bude mít žák možnost e learningovou formou své kompetence zvyšovat, neboť prostřednictvím webových stránek školy bude mít přístup do prostředí LMS Moodle, kde budou umísťovány podpůrné materiály pro samostatnou domácí přípravu.

Realizované aktivity projektu:

Zahajovací konference

Dne 3. 11. 2010 se konala zahajovací konference projektu Přebírám zodpovědnost za kvalitu svého vzdělání. Manažer projektu stanovil obsazení realizačního týmu projektu. Manažerka aktivit seznámila tým s klíčovými aktivitami projektu, s jeho harmonogramem a s náplní práce jednotlivých odborných i administrativních pozic.

KA 1 Vzdělávání realizačního týmu

V rámci této klíčové aktivity proběhly v listopadu a prosinci 2010 následující semináře a workshopy:

 • proškolení metodiků v tvorbě autoevaluačních karet
 • proškolení metodiků v užívání šablony k tvorbě autoevaluační katry

Dne 16. března 2011 proběhla vzdělávací akce „Moodle pro administrátory“. Školení provedli lektoři společnosti PragoData Consulting.

Dne 8. 6. 2011 se uskutečnilo školení metodiků a učitelů v e-learningovém prostředí Moodle - úvod do e-learningového prostředí LMS Moodle.

Další workshop pro učitele v e-learningovém prostředí Moodle se uskutečnil dne 26. 10.2011. Učitelé se podrobněji seznámili s rolí učitele a jeho právy. Naučili se do tohoto prostředí vkládat podpůrné materiály - soubory ve Wordu, Excelu, PowerPointu.

Dne 14. listopadu 2011 proběhla 2. část vzdělávací akce „Moodle pro administrátory“. Školení provedli lektoři společnosti PragoData Consulting.

KA 2 Tvorba struktury a obsahu žákovského portfolia

Výsledkem této klíčové aktivity za období listopad 2010 – leden 2011 jsou

 • šablony pro tvorbu autoevaluačních karet žáka jednotlivých předmětů (ANJ, NEJ, MAT, EKO, UCE, CJL, ICT)
  ukázka šablony autoevaluační karty žáka
 • šablony pro ověřování autoevaluačních karet žáka jednotlivých předmětů
 • struktura žákovského portfolia (sada autoevaluačních karet a další materiály specifické pro jednotlivé předměty, např. projektové práce)
 • šablony pro grafické zpracování žákovského portfolia
  návrh grafického zpracování žákovského portfolia

Dále byla pořízena

 • sada technického vybavení (multifunkční zařízení, skenery, notebooky, server) pro potřeby cílových skupin (žáci, učitelé)
 • programové vybavení (MS Office)

KA 3 Tvorba autoevaluačních karet

V rámci této klíčové aktivity byly tvořeny metodiky jednotivých předmětů autoevaluační karty žáka. Obsahují především učivo předepsané rámcovým vzdělávacím programem rozdělené do jednotlivých tematických celků. Tvorba proběhla v těchto předmětech

 • český jazyk a literatura
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • matematika - ukázka
 • ekonomika
 • účetnictví - ukázka
 • informační a komunikační technologie

KA 4 Tvorba žákovského portfolia a ověřování autoevaluačních karet

Žáci si založili vlastní portfolio, které tvoří sady autoevaluačních karet stěžejních předmětů doplněných o další materiály podle povahy předmětu. Součástí autoevaluačních karet je sebehodnocení žáka následně doplněné hodnocením ze strany učitele nebo spolužáků.

KA 5 Tvorba podpůrných materiálů pro autoevaluaci

V této klíčové aktivitě tvoří učitelé podpůrné materiály (texty, příklady, cvičení) k samostatnému procvičování nedostatků výsledků vzdělávání zjištěných při vyplňování autoevaluačních karet. Materiály jsou umístěny v e-learningovém prostředí Moodle, aby byly žákům dostupné při domácí přípravě v jakýkoliv čas. Tvoří se v těchto předmětech

 • český jazyk a literatura - ukázka
 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • matematika
 • ekonomika
 • účetnictví
 • informační a komunikační technologie - ukázka
cz/projekty/prebiram-zodpovednost.txt · Poslední úprava: 19. 11. 2012, 09:22 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.