Obchodní akademie Pelhřimov

Stavíme mosty

Registrační číslo CZ 1.07/1.1.36/02.0019

Doba realizace projektu: od 1. 4. 2013 do 31. 1. 2015.


Sborník

Nabídka seminářů pedagogické veřejnosti

V rámci projektu Stavíme mosty už druhým rokem realizujeme na naší škole projektové vyučování. Cílem je přiblížit výuku reálnému životu v oblastech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků a spolupráce se státní správou a samosprávou.

Projektové vyučování rozvíjí u žáků klíčové a odborné kompetence a učí je důležitým životním dovednostem – hledat řešení problému, volit vhodné cesty, metody či nástroje k jeho dosažení, samostatně se rozhodovat, spolupracovat, diskutovat, vyhledávat informace, prezentovat výsledky své práce, vyjadřovat své myšlenky a názory. Tato metoda vzdělávání žáků, která probíhá napříč vyučovacími předměty a průřezovými tématy, zatraktivňuje výuku, vede žáky k chápání životní reality, propojuje teorii s praxí, přispívá k rozvoji flexibility, uplatnění na trhu práce, posiluje vztah k obci a regionu.

Realizací projektového vyučování učitelé získali nové kompetence a zkušenosti, které rádi předají pedagogické veřejnosti, a to formou:

  1. sborníku, který obsahuje stručný popis přípravy, realizace, vyhodnocení a ukázky výstupů projektů a projektových dnů,
  2. seminářů a workshopů pro pedagogické pracovníky, vedené zkušenými učiteli naší školy.

V případě zájmu o seminář či workshop kontaktujte Ing. Pavlu Marešovou, e-mail: maresova@oa-pe.cz.


Obsah projektu:

Cílem projektu je přiblížit vyučování reálnému životu v oblastech vzdělávání pro udržitelný rozvoj, rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků a spolupráce se státní správou a samosprávou (postavit mosty mezi školou a realitou).

Ze zkušeností vyplývá, že žáci mají problémy s hledáním souvislostí mezi jednotlivými informacemi a provázaností mezi průřezovými tématy, proto chceme rozšířit jejich klíčové a odborné kompetence ve výše uvedených oblastech.

Metodou se stane projektové vyučování, které zatraktivní vzdělávací proces, přiměje žáky chápat, že životní realita je interdisciplinární, přispěje k rozvoji flexibility a uplatnění na trhu práce, posílí vztah k obci a regionu.

Příprava a realizace projektové výuky rozšíří i odborné kompetence učitelů.


Klíčové aktivity:

1. Příprava projektového vyučování a tvorba katalogu projektů (duben 2013 - červen 2014)

Tato klíčová aktivita je zaměřena na přípravu projektových aktivit. Metodici projektu (19 učitelů OA) vymyslí a rozpracují atraktivní témata projektové výuky pro žáky. Projekty se budou vztahovat ke třem nosným tématům: Jak se podniká na Vysočině, Co dělat, aby Vysočina nebyla na jedno použití a Barvy života na Vysočině.

2. Vzdělávání realizačního týmu (duben 2013 - prosinec 2014)

Učitelé si rozšíří odborné kompetence v problematice projektové výuky a problematice vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR).

3. Realizace projektového vyučování (září 2013 - červen 2014)

V rámci této klíčové aktivity budou se žáky realizovány dílčí projekty a bude vyhotoven katalog dílčích projektů, který budou učitelé OA dlouhodobě využívat.

4. Realizace projektových dnů (září 2013 - červen 2014)

Pro zvýšení atraktivnosti výuky budou pro žáky připraveny projektové dny. Žáci při nich propojí znalosti a dovednosti získané v různých předmětech. V rámci této aktivity bude vyhotoven katalog dílčích projetkových dnů.

5. Tvorba metodiky projektového vyučování a tvorba sborníku (červenec 2014 - leden 2015)

V této klíčové aktivitě vzniknou metodiky projektového vyučování, základem pro tvorbu bude ověřený a inovovaný katalog dílčích projektů a projektových dnů.


Školení - projektové vyučování

Školení učitelů zapojených do projektu proběhlo dne 15. 5. 2013. Hlavním tématem bylo projektové vyučování - charakteristika, které lektoroval Mgr. Radek Sárközi z občanského sdružení Abeceda.

Jak efektivně používat metody aktivního učení?

Dne 30. 8. 2013 proběhlo další školení učitelů zapojených do projektu Stavíme mosty. Hlavním cílem školení bylo definovat pojem „projekt“, rozebrat fáze projektu, rozebrat rozdíl mezi projektovým vyučováním a integrovanou tematickou výukou, analyzovat alespoň 2 příklady projektů, pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt, analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k projektům a vyhodnocení projektů. Školení lektoroval Mgr. Jiří Hruška.


Projekty

Projekt Geocaching – eko cache OA PE

Od září jsou žáci naší školy zapojeni do moderní metody výuky formou projektového vyučování. V rámci projektu Stavíme mosty, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, je dílčí projekt Geocaching zaměřen na volnočasové aktivity žáků.
Znalosti, které žáci získali při studiu, lze tak při využití celosvětové oblíbené hry přeměnit v dovednost. Jedná se o práci s mapou, navigací, plánování činnosti, realizaci plánu (založení cache - schránky OA Pelhřimov), zjišťování úspěšnosti činnosti, rozvíjení logického myšlení aj. Projekt vede žáky k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času.
V září v rámci motivační části projektu žáci hledali schránky ukryté v budově školy bez použití GPS. Každý týden dostávali na nástěnce nápovědu a pomocí logické úvahy schránky objevili. Blahopřejeme!

Ukázky prací žáků

Podzimní   pondělí 27. 10. a středa 29. 10. 2014

Projektový den Objevujeme ...

V rámci projektu Stavíme mosty proběhl v září na naší škole projektový den Objevujeme …, jeho cílem bylo vytvořit podmínky pro adaptaci žáků na nové prostředí střední školy. Formování příznivého klimatu ve třídě je dlouhodobý a obtížný úkol. S jeho tvorbou je proto nutné začít hned na začátku studia.
Při přechodu žáků na novou školu často vznikají problémy se začleněním jednotlivců do kolektivu, je tedy nutné zjistit úroveň sociálních dovedností žáků nastupujících do 1. ročníku pomocí různých problémových her a hitací.
Projekt Objevujeme … je prožitkový program, který by měl nastavit vhodná pravidla pro fungování třídy, spolupráci mezi třídním učitelem a žáky třídy, mezi třídami navzájem, docílit vzájemného respektu mezi žáky, žáky a učiteli. Společný pobyt a společně prováděné aktivity přispějí také k prevenci před patologickými jevy (násilí, šikanování, kyberšikana, gambling) a ukážou, jak je možné vhodně trávit volný čas.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků


Projekt Připravujeme veletrh

Od začátku září 2013 začali studenti 3. ročníku oboru Obchodní akademie pracovat v rámci projektové výuky na projektu Připravujeme veletrh.
Cílem tohoto projektu je přiblížení výuky reálnému životu. Studenti se seznámí a sami si v praxi vyzkouší činnosti, které souvisí s přípravou a realizací určité akce, v tomto případě veletrhu fiktivních firem.
Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu! (Fuller Thomas)

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků


Telč – renesanční perla Vysočiny

Kulturní exkurze za památkami pod ochranou UNESCO čekala v úterý 8. října 2013 žáky 2. ročníku. Po důkladném zopakování charakteristických rysů uměleckého směru renesance vyjeli do Telče, aby své teoretické znalosti uplatnili při praktickém poznávání krásného historického města s kouzelným náměstím a pohádkovým zámkem, který se už mnohokrát stal kulisou pro natočení filmových či televizních příběhů pro děti i dospělé.

Ukázky prací žáků

Ukázka práce žáků


Barvy regionu

Máte rádi Pelhřimov? Okouzlila vás nějaká lokalita na Pelhřimovsku? Je vám líto, že některé zajímavé stavby chátrají a doslova se nám rozpadají pře očima? Víte, že se v létě koupete a osvěžujete v zatopeném lomu, kde se ještě před několika desítkami let těžila žula? Jak byste si představovali třídění odpadu ve vašem městě?

Podobné otázky si položili žáci 3. B Obchodní akademie Pelhřimov. Budou se na ně snažit odpovědět a výsledky svého zkoumání předvedou v rámci projektového vyučování ve své škole. Pokusí se zpracovat zvolenou problematiku jako novináři a svou práci budou prezentovat novinovými články, doprovodí ji fotografiemi nebo prezentacemi. Využijí tak své znalosti z různých vyučovacích předmětů – ze zeměpisu, českého jazyka, informačních technologií, praxe a zároveň v těchto předmětech nové znalosti a dovednosti získají.

Čeká je výprava do terénu, fotografování, sbírání materiálů, rozhovory, reportáže. Této práci udělají i náležitou reklamu. Svým bádáním by chtěli upozornit na některé problémy Pelhřimovska nebo doporučit návštěvu některých zajímavých, ale opomíjených lokalit.

Ukázky prací žáků

Reportáž


Zdravý občan na Vysočině

Žáci 3. B a 3. L pracují od září na dílčím projektu Zdravý občan na Vysočině se zaměřením na Pelhřimovsko. Žáci pracují ve skupinách a zabývají se tématy zdravé stravování, zdraví, sport a rekreace, životní prostřední a návykové látky. Úkolem projektu je uvědomit si důležitost péče o vlastní zdraví a zdravý životní styl včetně péče o životní prostředí.

Ukázky prací žáků

Zdravý občan - ukázka prezentace


Pracujeme při studiu a vstupujeme na trh práce

Zpracováním projektu by si studenti měli uvědomit, jaké klíčové kompetence mohou nabídnout a co se na trhu práce hodnotí. Jde o profesní zaměření, počítačovou gramotnost, ale také schopnost komunikace, řešení problémů, týmovou práci. Stále důležitější jsou poznatky získané vlastní pracovní zkušeností – zaměstnáním při studiu. Uchazeč o práci musí být schopen pracovní nabídku najít a přesvědčit zaměstnavatele, že danou práci zvládne. Studenti by si také měli utvořit představu o svém profesním životě v dlouhodobém horizontu.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků


Projekt Learning to Live Together

Hlavním cílem projektu Learning to Live Together je zaměřit se na vyhledávání informací o národnostních menšinách žijících v okrese Pelhřimov, eventuálně v Kraji Vysočina, na popis a analýzu jejich typických životních stylů, na způsoby, kterými žáci hodnotí svůj vlastní přístup a postoj celé společnosti vůči těmto komunitám, jakož i na stereotypy, které ovládají myšlení velké většiny lidí, a jejich prostřednictvím na hledání cest vedoucích k pochopení a vzájemné toleranci.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků Ukázky prací žáků Ukázky prací žáků


Projekt Učebnice architektury

Projekt Rodina je základ státu

Projekt Rodina je základ státu realizují žáci 4.L v duchu motta: Jen finančně gramotný člověk může zabezpečit sebe a svou rodinu. Žáci řeší problémy, které je mohou potkat po maturitě, jako je finanční náročnost studia na vysoké škole, možnost studia v zahraničí, hledání práce či případnou nezaměstnanost. Dále se podílejí na řešení problémů rodičů s podnikáním a placením daní či omezeným rodinným rozpočtem.

Ukázky prací žáků

Ukázky


Projekt NAKLADATELSTVÍ

Projekt je zaměřen na upevňování a prohlubování znalostí získaných teoretickou výukou v rámci hodin českého jazyka a literatury, praxe a výpočetní techniky. Žáci se naučí formou hry na nakladatelství pořídit písemný text v určitém stylu, větší množství textů spojit do publikace, doplnit je obrázky či fotografiemi, upravit je jazykově i typograficky, vytisknout a nakonec se postarat i o distribuci. K tomu musí založit a vést firmu v souladu se všemi právními a účetními normami platnými v současnosti v ČR.

Ukázky prací žáků

Alikoviny Hyhňoviny Kalendář Reklama_Hyhňa Sborník


Projektový den Za třídu!

V předvánočním týdnu byl se žáky prvních ročníků realizován projektový den Za třídu! Byl zaměřen na rozvoj podnikatelských schopností žáků v počáteční fázi studia, kdy ještě nedisponují odbornými znalostmi a dovednostmi z podnikatelské oblasti. Cílem projektového dne tak bylo vytipovat jiné než odborné předpoklady, jež jsou potřebné k dosažení úspěchu v podnikatelské sféře. V navozených problémových situacích a hrách tak mohli žáci odhalovat, jaké vlastnosti jsou důležité pro jejich úspěšné zvládnutí a tím se stávají i určujícími faktory úspěšnosti v reálném podnikatelském životě. Na projektový den bezprostředně navazovalo jeho zhodnocení spojené se závěrečným předvánočním posezením, na jehož programu se podíleli jak vyučující, tak sami žáci, a které proběhlo ve velmi příjemné předvánoční atmosféře.

Ukázky prací žáků

Anketa


Dílčí projekt Voda – aspekty chemické, biologické, fyzikální a druhy vod

Cílem projektu je motivovat žáky k zájmu o problematiku stavu a vývoje dnešního světa, která by vedla ke změně jejich postojů, případně jejich chování a jednání.

Voda patří k základním podmínkám života a téma o ní je bezbřehé. V rámci projektu si žáci třídy 1. L vybrali pro svůj první projekt část o vodě, ve které zkoumali chemické, biologické a fyzikální vlastnosti vody. Zamýšleli se také nad druhy vod z hlediska obsahu minerálních látek a z hlediska obsahu nečistot. Na základě získaných poznatků dokázali vyhledat v informačních zdrojích lokality na Pelhřimovsku s výskytem kojenecké vody a minerální prameny v Kraji Vysočina. Zhodnotili také používání balených minerálních vod. Praktické činnosti prováděné v rámci projektu jim pomohly zorientovat se v problematice pitné vody, která zdaleka není samozřejmostí pro všechny obyvatele naší Země.

Ukázky prací žáků

Hydráček

Hydráček


Dílčí projekt „Atom v rukou člověka“

Od září do listopadu se žáci 2. L aktivně zapojili do projektu „ Atom v rukou člověka“. Jedním z cílů projektu bylo zdnodcení výhod a nevýhod energie získané v jaderných elektrárnách s ohledem na bezpečnost lidí a znečištění životního prostředí, zejména při ukládání radioaktivního odpadu nebo havárie v jaderné elektrárně. Své teoretické poznatky si měli žáci možnost ověřit při exkurzi do jaderné elektrárny v Dukovanech.
Dalším cílem bylo proniknout do oblastí, které využívají radioaktivní záření v praxi. Studenti zjistili, že toto záření se využívá v zemědělství, průmyslu, lékařství i v dalších oborech lidské činnosti.
Studenti hodnotili tento projekt velice kladně, protože získali nejen celou řadu nových poznatků, ale měli možnost vytvořit si na základě faktů svůj názor na jadernou energetiku a využití radioaktivního záření.

Ukázky prací žáků

Radioaktivita ve zdravotnictví Myšlenková mapa


Projektový den - Veletrh fiktivních firem 2014

Ve středu 29. ledna 2014 proběhl na Obchodní akademii v Pelhřimově projektový den – Veletrh fiktivních firem. „Vystavovateli“ byli studenti čtvrtého ročníku, třídy 4A a 4B. Na tuto akci se studenti připravují již od 3. ročníku v předmětu praxe, ve kterém se seznamují s činnostmi, které probíhají v reálných firmách. Cílem projektového dne je přiblížení výuky reálnému životu.
Na veletrhu se jednotlivé firmy prezentují před veřejností, kterou tvoří ostatní studenti školy, zástupci významných institucí města, žáci jiných škol a další hosté. I tento ročník navštívil z řad zástupců města starosta Leopold Bambula.
Návštěvníci veletrhu měli z čeho vybírat. Nechybělo tetovací studio, prodej zážitků, netradičních dortů a dalších zajímavých produktů. Při volbě předmětu podnikání studenti vycházeli z reálného průzkumu trhu.
Návštěvníci veletrhu měli možnost vyplněním slosovatelného anketního lístku vybrat nejlepší vystavující stánek. Vítězem této ankety se stala společnost Rembrandt Chocolate s.r.o., nabízející čokoládové pralinky.
Letošní veletrh však nebyl pouze o nakupování. Během veletrhu si mohli návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet tvorbu animačního videa pod odborným vedením studentů čtvrtého ročníku. Dále mohli navštívit směnárnu, ve které si směnili obdržené valuty za koruny a v neposlední řadě, pokud utratili všechny fiktivní peníze, mohli navštívit banku, kde jim byl poskytnut opět pouze fiktivní úvěr. „Pracovníky“ bank a směnáren byli studenti třetího ročníku, kteří rovněž podávali návštěvníkům veletrhu základní informace z oblasti finanční gramotnosti. Získané informace mohli návštěvníci využít při luštění „záludné“ křížovky. Správně vyluštěná tajenka byla „poukázkou“ ke sladké odměně.
Návštěvníci veletrhu, jichž přišel v letošním roce rekordní počet, odcházeli jistě spokojeni. Kromě zajímavých nákupů si odnášeli i spoustu zážitků, které jim připravili studenti třetích a čtvrtých ročníků za pomoci vyučujících.
Napište nám i vy své postřehy z návštěvy veletrhu!

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků


Dílčí projekt Moje obec na Vysočině

Žáci 3. B pracují od února na dílčím projektu Moje obec na Vysočině. Žáci nejprve zjistí informace o obci, ve které bydlí a následně informace zpracují do závěrečné práce. Tato práce by měla obsahovat informace o geografické poloze obce, historii a současnosti obce, vedení a hospodaření obce, činnosti místních spolků, dalším rozvoji obce apod. Obsah jednotlivých prací bude ovlivněn velikostí jednotlivých obcí a dostupností informací. Práce se budou odlišovat zřejmě i formálně, vzhledem k objemu informací a přístupu jednotlivých studentů. Práci vyhotovenou v českém jazyce následně studenti přeloží do jazyka německého.

Ukázky prací žáků
Želiv_CJL Želiv_NEJ


Dílcí projekt Podnikatel v pasti paragrafů

Od ledna jsou studentky 3. A zapojeny v rámci projektu „Stavíme mosty“ do dílčího projektu nazvaného Podnikatel v pasti paragrafů. Cílem projektu je, aby si studentky uvědomily nutnost a důležitost dodržování právních předpisů podnikatelem, naučily se v těchto právních předpisech orientovat a vyhledávat v nich potřebné informace. Studentky se zabývají těmito 6 tématy:
Podnikatel a právní formy podnikání
Podnikatel a spotřebitel
Podnikatel a zaměstnanci
Podnikatel a vedení evidence podnikatelské činnosti
Podnikatel a ochrana životního prostředí
Podnikatel a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Studentky si samy vyhledávají informace v právních předpisech a odborné
literatuře a připravují prezentaci na zadané téma včetně komentáře.

Ukázky prací žáků

Rozhovor


Dílčí projekt „Šetříme energii u nás doma“

Dalším projektem, do kterého se aktivně zapojili žáci 2. L, nesl název „Šetříme energii u nás doma“. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření si představy o množství spotřebované energie v domácnosti a jejích možných úsporách. Studenti v průběhu projektu poznávali, ve kterých oblastech se energie nechá uspořit (např. zateplení, výměna oken, změna zdroje vytápění, výměna zastaralých spotřebičů), měli možnost načerpat inspiraci při ekxurzi do energeticky soběstačného domku a na závěr projektu vytvořili příručku, ve které možnosti úspor energie shrnuli.

Ukázky prací žáků
Brožura - šetříme energii


Dílčí projekt „Voda na Vysočině z hlediska ekologického“

Do projektu „Voda na Vysočině z hlediska ekologického“ se zapojili žáci třídy 2. L. Vybrali si oblasti, které je nejvíce zajímaly. Jedním z cílů projektu bylo postihnout problematiku znečištění vody na Vysočině. V rámci projektu navštívili čistírnu odpadních vod v Pelhřimově. Vyčištěná voda se stává zdrojem pitné vody, a proto věnovali pozornost také úpravně pitné vody Želivka. Zabývali se i znečištěním vody eutrofizací, vyhledali nejznámější přírodní nádrže na Vysočině, které jsou sledovanými koupacími plochami, a zanesli je do mapy. U jednotlivých koupacích ploch pak zhodnotili míru eutrofizace vody v letních měsících (červenec-srpen 2013).

Dalším cílem bylo zhodnotit působení kyselých dešťů na Vysočině a ohrožení půdy vodní erozí. Žáci se také pokusili navrhnout opatření vedoucí k odstranění nebezpečí povodní v zátopových oblastech na Pelhřimovsku.

Ukázky prací žáků
ČOV

Ekologie vody


Dílčí projekt „Voda kolem nás“

V projektu se žáci třídy 1. L nejprve zabývali procentuálním zastoupením jednotlivých druhů vody v hydrosféře a oběhem vody v přírodě. K výpočtům využívali závěry z praktických činností.
Přestože se zdá být množství vody v hydrosféře velké, nastávají již dnes problémy s pitnou vodou, která není samozřejmostí pro všechny lidi na zeměkouli. Proto se žáci zamýšleli nad spotřebou vody v domácnostech a nad možnostmi šetření vodou. K tomu využívali zkušenosti z praxe. Také navrhovali, jak lze snížit množství chemických látek při používání vody v domácnosti na úklid a praní.
Velké množství vody se spotřebuje i na výrobu zboží a podle toho se určuje vodní stopa, kterou žáci zkoumali u běžně používaných výrobků. Nakonec zhodnotili využití vody jako zdroje energie na Vysočině.

Voda_kolem_nas_1 Voda_kolem_nas_2

Ukázky prací žáků
Hejdová Doubková


Dílčí projekt Statistika na Vysočině

Tento projekt je zaměřen na zpracování informací. Má dvě základní části:

  • dotazníkové šetření
  • statistický plakát.

Dotazníkové šetření je zaměřeno na zjištění informací, které nebyly dosud publikovány. Žáci se naučí sestavit dotazník a elektronicky jej zaslat vybraným osobám. Ze zjištěných informací sestavit přehledné tabulky a grafy. Vyhodnotit informace, stanovit závěry a sestavit doporučení z nich plynoucí.
Vytvořením statistického plakátu se studenti naučí vyhledávat a analyzovat informace na zadané téma. Přehledně a zajímavě je graficky uspořádat tak, aby byly srozumitelné pro každého.

Ukázky prací žáků

Plakát


Dílčí projekt Backpacker´s Baedeker

Cílem projektu Backpacker´s Baedeker je zaměřit se na shrnutí a popis konkrétních možností nízkonákladového cestování, typů ubytování, stravování, poznávací turistiky, jakož i volnočasových aktivit, které mladým návštěvníkům nabízí okres Pelhřimov, respektive Kraj Vysočina.

Žáci zhodnotí své výchozí znalosti o možnostech nízkorozpočtového cestování v okrese Pelhřimov, respektive v Kraji Vysočina a jeho jednotlivých aspektů, jakož i své dosavadní osobní zkušenosti v tomto ohledu. Pro zpracování především pasáží o turisticky atraktivních místech v daném regionu budou využity jejich konkrétní poznatky z dalších vyučovacích předmětů – dějepisu a zeměpisu, a též jejich znalosti z každodenního života. Jazykově budou žáci zpracovávat projekt v angličtině a v němčině, a to především vzhledem k tomu, že angličtina a němčina jsou hlavními komunikačními jazyky mladých turistů přijíždějících do našeho regionu. Pro formální zpracování výstupů projektu bude využito dovedností, které žáci získali a ještě získají v předmětu informační a komunikační technologie.

Cílovým formátem, jak napovídá již název projektu, bude příručka s kapitolami odpovídajícími jednotlivým tématům zadání, s texty v anglickém a německém jazyce.

  • LetákBackpacker´s Baedeker

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků Ukázky prací žáků Ukázky prací žáků


Projektový den STVOŘIDLA

Projektový den Stvořidla propojuje učivo českého jazyka a literatury, tělesné výchovy, účetnictví a informačních technologií. Žáci se seznámí s osobností Jaroslava Foglara, přečtou knihu Hoši od Bobří řeky a získané poznatky zpracují do svého portfolia. Po stopách hrdinů knihy se vydají na turistický pochod kolem řeky Sázavy v úseku Mrzkovice – Stvořidla. Seznámí se s ideály skautského hnutí, v praxi si vyzkoušejí některé skautské hry a dovednosti, pokusí se o „ulovení několika bobříků“, porovnají své sportovní výkony z hodin tělesné výchovy s požadavky na bobříka mrštnosti, vyhledají informace o přírodní rezervaci Stvořidla i pověst o jejich vzniku. V této souvislosti je žákům zdůrazněna důležitost ochrany přírody a zdravého životního stylu. V průběhu cesty pořídí fotodokumentaci a v hodině informačních technologií se naučí fotografie upravit prostřednictvím programu Zoner Photo Studio. V další fázi zpracují projektový den z hlediska účetnictví jako pracovní cestu.

  • Stvořidla

Ukázky prací žáků

Pamětní list Ukázky prací žáků - pracovní cesta


Ovzduší a odpady na Pelhřimovsku

Žáci třídy 2. L se rozhodli, že zpracují téma týkající se čistoty vzduchu a nakládání s odpady. Pomocí myšlenkových map si určili oblasti, ke kterým zpracovali různé výstupy, např. prezentace, plakáty, výstavku výrobků z recyklovaných odpadů. Také navštívili pelhřimovskou kompostárnu, protože se chtěli více dozvědět o nakládání s biologickým odpadem. Zajímavosti z jejího provozu zpracovali ve formě prezentace. Jak se jim podařila, je vidět v ukázce.

Ukázky prací žáků

Ukázka prací žáků - prezentace


Dílčí projekt Zachovejme zdravé životní prostředí na Vysočině i pro další generace

Studenti, kteří si vybrali ve třetím ročníku volitelný předmět „Matematická cvičení“ se aktivně zapojili do projektu „Zachovejme zdravé životní prostředí na Vysočině i pro další generace“.
Cílem projektu bylo „zlidštit“ matematiku a ukázat, že matematika může být zábavná. Studenti využívali grafického znázornění rovnic a nerovnic pro kreslení obrázků. Žáci měli volnou ruku při výběru tématu, pouze měli omezení v tom, že obrázek se má vztahovat nějakým způsobem k Vysočině. Jakým způsobem daný úkol zvládli, se můžete přesvědčit na ukázkách v příloze.

Ukázky prací žáků

Krásy Vysočiny Krásy Vysočiny_2


Dílčí projekt Zdroje energie na Vysočině

V posledním čtvrtletí školního roku 2013/2014 se žáci 2. L aktivně zapojili do projetku „Zdroje energie na Vysočině“. Cílem projektu bylo seznámit se s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie, ekonomicky zhodnotit výhody a nevýhody těchto zdrojů, posoudit ekonomické náklady na likvidaci odpadů z jednotlivých typů elektráren. Žáci poznávali kraj, ve kterém žijí a studují, z hlediska rozmístění různých typů elektráren. Vytvořili mapku těchto eletráren a v závěru projektu navštívili jednu malou vodní elektrárnu na řece Sázavě.

Ukázky prací žáků

Zdroje energie

Mapa různých typů elektráren vytvořená žáky


Dílčí projekt Smaltované paměti

V rámci projektového vyučování na Obchodní akademii se žáci 3. B zapojili do projektu Smaltované paměti. Tento projekt seznamuje žáky s místopisem Pelhřimova, historií místopisných označení, jejich motivací, strukturou a v neposlední řadě i správnou pravopisnou podobou. V navazující fázi projektu se žáci zaměří na vyhledávání a shromažďování informací o významných pelhřimovských osobnostech, jejichž jména dnes nesou ulice našeho města. Získané a zpracované materiály budou prezentovány v podobě elektronické mapky. Během práce na projektu tak žáci získají nejen nové informace o historii a osobnostech Pelhřimova, ale v praktické rovině aplikují i znalosti a dovednosti, jež získali v průběhu dosavadního studia na střední škole.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků - dějepis Medailonky


Dílčí projekt Brána Vysočiny otevřena

Projekt/ projektový den Brána Vysočiny otevřena žákům přiblíží region, ve kterém žijí, ale který vlastně neznají. Sami si připraví harmonogram exkurze do Kamenice nad Lipou, objednají autobus a podniknou pěší výlet k Resortu Johanka. V Kamenici nad Lipou navštíví zámek, zámeckou zahradu se starou lípou a zjistí další zajímavé informace o tomto městečku, o jeho historii a současnosti, o místních zajímavostech, o osobnostech, které mají ke Kamenici a okolí nějaký vztah. V prezentaci v němčině seznámí s tímto regionem německy mluvící turisty. Projekt je určen k opakování učiva českého jazyka /komunikace, styl publicistický/, němčiny /slovní zásoba/, praxe /příprava a zajištění celé exkurze/, informační technologie /vytvoření prezentace/.

Ukázky prací žáků

Kamenice nad Lipou Ukázky prací žáků Objednávka


Dílčí projekt Křemešníkem křížem krážem

Projektový den je určen k bližšímu poznání lokality Křemešník. Zaměřili jsme se na přírodu, historii,památky, pověsti a významné osobnosti spojované s Křemešníkem. Důležitou součástí projektového dne je ochrana životního prostředí a volnočasové využití Křemešníka v oblasti turistiky a sportu.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků Ukázky prací žáků


Dílčí projekt K prameni Hejlovky

Cílem dílčího projektu „K prameni Hejlovky“ bylo poznat pramen jedné z významných řek kraje Vysočina, odebrat vzorky vody a rostlin, naučit se zakreslovat trasu cesty a říční síť toku do mapy, umět výsledky své práce zpracovat do podoby power-pointové prezentace, dále pak naučit žáky samostatně pracovat i spolupracovat ve skupině a naučit je prezentovat výsledky své práce. Jak se dané cíle žákům podařilo naplnit si můžete prohlédnout v ukázkách jejich prací.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků


Dílčí projekt Cizinci na Vysočině

V současné době se setkáváme u žáků stále častěji s tím, že znají pouze velmi málo kraj, ve kterém žijí. Cílem dílčího projektu „Cizinci na Vysočině“ bylo probudit v žácích zájem o poznávání kraje, ve kterém žijí, naučit žáky samostatně a zodpovědně hospodařit a naučit je prezentaci výsledků jejich práce. V tomto dílčím projektu šlo konkrétně o to navrhnout program celotýdenního pobytu francouzské rodiny v ČR (na Vysočině). Tato rodina měla přesně daný rozpočet na dovolenou, který nesměl být překročen. Žáci měli vypracovat konkrétní program pobytu této fiktivní rodiny u nás na Vysočině, přičemž museli kalkulovat s cenami ubytování, stravování, benzínu, vstupného na jednotlivé památky, ceny suvenýrů atd., Podařilo se jim připravit zajímavé programy pobytu? Podívejte se do ukázek jejich prací.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků


Dílčí projekt Pelhřimov v čem se tu podniká

V rámci tohoto projektu se žáci zaměří na podnikatelské subjekty v Pelhřimově. Formou skupinové práce zjistí základní informace o vybraných firmách, zejména pak o jejím sortimentu.
Každá skupina vypracuje

  • animaci výrobku firmy,
  • mapu, v které budou zakresleny podniky v kraji Vysočina se stejným předmětem podnikání jako zvolená firma,
  • zmapují historii dané firmy včetně dobových fotografií.

Udělají si tak přehled o firmách nejen v Pelhřimově, ale i v kraji Vysočina, budou je moci posoudit z hlediska konkurence, sortimentu, umístění a tradice. Na druhou stranu pak mohou objevit na trhu trhliny z hlediska sortimentu, které je třeba zaplnit.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků Ukázky prací žáků - mapa


Dílčí projekt Zapomenuté památky Pelhřimovska

Cílem dílčího projektu Zapomenuté památky Pelhřimovska bylo prostřednictvím objevení vybraných „zapomenutých“ památek Pelhřimovska vzbudit v žácích zájem o poznávání památek kraje Vysočina, o historii našeho kraje, o pověsti týkající se konkrétních míst v našem kraji a v neposlední řadě i o procházky a tím pohyb, který dnešní generaci velmi schází. Dalším cílem bylo naučit žáky následně výsledky své práce srozumitelně a přehledně prezentovat v PowerPointu.
Žáci se dozvěděli zadání úkolu, v němž šlo o to objevit dvě zajímavá místa nedaleko obcí Pavlov a Nemojov (Blažkův zámek a židovský hřbitov), dojít k nim a za pomoci mapy zakreslit trasu a polohu obou míst, zjistit historii obou míst, pověsti, vážící se k oběma místům a vše zpracovat do formy prezentace.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků


Dílčí projekt Netiketa

Informační a komunikační technologie se stávají nedílnou součástí našich životů, nejen pracovních, ale i soukromých. Nové technologie jsou zaváděny do firem, institucí, hotelů, dopravních prostředků apod. S rychlým rozmachem elektronického světa souvisí i zvyšující se nároky zaměstnavatelů na absolventy škol. Prací na projektu by se žáci měli přesvědčit o své schopnosti orientovat se a poradit si s problémy, které rychle se měnící elektronický svět přináší.
Projektová výuka probíhá v předmětech praxe, informační a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, právo, český jazyk. Žáci využívají a rozvíjejí dovednosti získané v běžné výuce v rámci školního vzdělávacího programu.
Projekt je zaměřen na žáky třetího ročníku. Žáci získají zkušenosti s vyhledáváním informací, s využíváním sociálních sítí, získají poznatky o reklamě na internetu a dalších možnostech využití internetu pro komerci. Utřídí si znalost pravidel online komunikace i pohyb v online prostředí.

Ukázky prací žáků

Ukázky prací žáků Plakát_sociální_sítě


Projektový den Putujeme za barokem

Cílem projektového dne je seznámení se s jednou z nejvýznamnějších památek církevního stavitelství doby baroka na území Kraje Vysočina, kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který patří mezi 4 památky Vysočiny, jež byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.
Kromě této památky se žáci na území města Žďár nad Sázavou seznámí i s dalšími stavbami barokní architektury, z nichž některé patří rovněž k dílům stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Žáci tak budou přímo v terénu a na konkrétních stavbách poznávat znaky barokního umění a aplikovat tak vědomosti načerpané ve škole a v rámci přípravy na projektový den.
Kromě barokního stavitelství se žáci během jednotlivých aktivit projektového dne seznámí i s příklady barokní malby, barokního sochařství a písemnictví.

Ukázky prací žáků

Fotodokumentace

cz/projekty/stavime-mosty.txt · Poslední úprava: 25. 03. 2015, 21:13 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.