Obchodní akademie Pelhřimov

Informace o studiu oboru ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum je studijní obor, který se na naší škole vyučuje od školního roku 2000/2001. Připravujeme v něm žáky pro další studium ekonomických, případně právních směrů na vysokých a vyšších odborných školách. Díky tomu, že studium obsahuje i přírodovědné předměty, mají absolventi větší výběr vysokých škol než absolventi oboru obchodní akademie.

Součástí učiva je i značný podíl odborných ekonomických předmětů. Jejich cílem je vybavit absolventa potřebným teoretickým základem ekonomických věd, které pak usnadní studium na vysokých školách, a předat žákům potřebný základ pro práci s ekonomickými informacemi, což absolventům usnadní jejich pozici na trhu práce, pokud se rozhodnou nepokračovat dále ve studiu.

Velkou váhu má v tomto oboru jazykové vzdělávání. Kromě obvyklé výuky českého jazyka a literatury studují žáci dva světové jazyky, především anglický a německý, po celou dobu studia. Třetí cizí jazyk se vyučuje od 2. do 4. ročníku. Při zařazování žáků do skupin se snažíme navazovat na jejich předchozí znalosti cizího jazyka, výuku rozšiřovat o odborná a konverzační témata v rámci volitelných předmětů a podporovat ji zahraničními zájezdy a kontakty.

V průběhu celého studia je výuka významně podporována moderními informačními technologiemi. V mnoha předmětech jsou při výuce využívány počítače a běžná didaktická technika. Žáci mají po celou dobu studia přístup k internetu.

Studijní program je zaměřen na osvojování teoretických poznatků, na rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémové situace, získané znalosti aplikovat v praxi a samostatně studovat.

Učební plán oboru "Ekonomické lyceum"

Kód a název oboru vzdělávání78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Zaměřenícizí jazyky
Stupeň vzdělánístřední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia4 roky, denní
Datum platnostiod 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů1.2.3.4.Celkem
Povinné základní všeobecné2527211891
Český jazyk a literatura - CJL433313
První cizí jazyk - PCJ333312
Druhý cizí jazyk - DCJ333312
Třetí cizí jazyk - TCJ-2226
Občanská nauka - OBN11125
Dějepis - DEJ222-6
Zeměpis - ZEM-22-4
Matematika - MAT333312
Fyzika - FYZ22--4
Chemie - CHE32--5
Biologie - BIO22--4
Tělesná výchova - TEV22228
      
Povinné základní odborné6611629
Ekonomika - EKO223310
Účetnictví - UCE--336
Právo - PRA--3-3
Informační technologie - ITE222-6
Písemná a elektronic. komunikace - PEK22--4
      
Povinné odborné specializace---44
Seminář - SEM---22
Praxe - PRX---22
      
Volitelné---44
Celkem31333232128


Nabídka volitelných předmětů:

konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, konverzace ve španělském jazyce, cvičení z matematiky, dějepisný a zeměpisný seminář.

Žáci si volí ve čtvrtém ročníku dva z nabízených dvouhodinových volitelných předmětů (nabídka se přizpůsobuje zájmu žáků).

Kromě toho si mohou žáci v každém ročníku vybrat kroužek podle vlastního zájmu.

cz/skola/ekonomicke-lyceum.txt · Poslední úprava: 25. 08. 2013, 19:53 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.