Obchodní akademie Pelhřimov

Informace o studiu oboru obchodní akademie

Obchodní akademie je čtyřletá všeobecně podnikatelsky zaměřená střední škola. Škola poskytuje široké ekonomické vzdělání s významným podílem všeobecné složky, což odpovídá současným požadavkům praxe na adaptabilitu absolventů. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

V současné době máme možnost volnější tvorby učebního plánu podle místních podmínek. To znamená, že můžeme klást v průběhu studia větší důraz na ty předměty, které považujeme v našich podmínkách za potřebnější.
V průběhu školního roku 2005/2006 byl pedagogickým sborem vytvořen v rámci projektu PILOT S vlastní školní vzdělávací program. Po dvouletém ověřování škola přistoupila k inovaci, aby zohlednila zkušenosti z ověřování pilotních ŠVP a zareagovala na měnící se požadavky z praxe i z vysokých škol. Od září 2009 se podle inovovaného ŠVP vyučuje počínaje prvním ročníkem.

Studijní obor obchodní akademie má dvě třídy. Jedna je zaměřena na podnikání a daně, druhá se specializuje na informační a komunikační technologie. Nosnými předměty jsou podniková ekonomika, účetnictví, výpočetní technika, jazyky (čeština, angličtina, němčina) a matematika, které jsou doplněny povinným rozsahem všeobecně vzdělávacích předmětů, jako je dějepis, občanská nauka aj. Od 3. ročníku mají studenti možnost vybrat si volitelné předměty podle toho, na jakou práci by se chtěli po maturitě specializovat.

Zajímavým se jeví vyučovací předmět „praxe“ (fiktivní firma), který umožňuje studentům založit fiktivní firmu podle všech platných zákonů a předpisů a v průběhu roku hospodařit. Mohou být ve styku s jinými fiktivními firmami na ostatních školách nejen v Čechách, ale i v Rakousku a v Německu. Ukončení činnosti firmy se děje opět v duchu platných účetních, finančních a právních norem. Rozdíl proti realitě je v tom, že studenti do firmy neinvestují žádný kapitál.

Jazykovou výuku doplňujeme výukovými zájezdy do zahraničí, na které účastníkům finančně přispívá Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Pelhřimov.

Každý rok zlepšujeme technické vybavení školy tak, aby studenti pracovali s moderní technikou, se kterou se setkají v praxi. Studium na naší škole je jistě náročné, ale náročné jsou i podmínky, ve kterých najdou naši absolventi uplatnění.

Na škole působí kvalifikovaný pedagogický sbor, který soustavně aktualizuje obsah vyučovacích předmětů tak, aby žáci měli k dispozici nejnovější poznatky a zdroje informací. Škola má dostatečné prostory k výuce a v mnohých ohledech nadstandardní vybavení učeben k plnění cílů studijních programů.

Učební plán oboru "Obchodní akademie - ekonomika"

Kód a název oboru vzdělávání63-41-M/02 Obchodní akademie
Zaměřenípodnikání a daně
Stupeň vzdělánístřední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia4 roky, denní
Datum platnostiod 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů1.2.3.4.Celkem
Základní všeobecné2221141572
Český jazyk a literatura - CJL433313
První cizí jazyk - PCJ333312
Druhý cizí jazyk - DCJ333312
Občanská nauka - OBN11-13
Dějepis - DEJ22--4
Matematika - MAT333312
Základy přírodních věd - ZPV22--4
Zeměpis - ZEM22--4
Tělesná výchova - TEV22228
Základní odborné81213942
Ekonomika - EKO333312
Podnikání a daně - POD--224
Účetnictví - UCE-33410
Informační technologie - ITE222-6
Statistika - STA-2--2
Právo - PRA--3-3
Písemná a elektronic. komunikace - PEK32--5
Odborné specializace--448
Integrovaný ekonomický předmět - IEP--224
Praxe - PRX--224
Volitelné--246
Celkem30333332128

Nabídka volitelných předmětů:

konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce, cvičení z informačních technologií, společenskovědní základ, cvičení z matematiky, cvičení z účetnictví, podnikání.

Žáci si volí ve třetím ročníku jeden a ve čtvrtém ročníku dva z nabízených dvouhodinových volitelných předmětů (nabídka se přizpůsobuje zájmu žáků).

Kromě toho si mohou žáci v každém ročníku vybrat kroužek podle vlastního zájmu.


Učební plán oboru "Obchodní akademie - informační a komunikační technologie"

Kód a název oboru vzdělávání63-41-M/02 Obchodní akademie
Zaměřeníinformační a komunikační technologie
Stupeň vzdělánístřední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia4 roky, denní
Datum platnostiod 1. 9. 2009 počínaje prvním ročníkem
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů1.2.3.4.Celkem
Základní všeobecné2221141572
Český jazyk a literatura - CJL433313
První cizí jazyk - PCJ333312
Druhý cizí jazyk - DCJ333312
Občanská nauka - OBN11-13
Dějepis - DEJ22--4
Matematika - MAT333312
Základy přírodních věd - ZPV22--4
Zeměpis - ZEM22--4
Tělesná výchova - TEV22228
Základní odborné91215945
Ekonomika - EKO333312
Účetnictví - UCE-33410
Statistika - STA--2-2
Právo - PRA--3-3
Písemná a elektronic. komunikace - PEK22--4
Informační technologie - ITE21--3
Aplikační software - APS22--4
Multimédia - MUL-12-3
Programování a webové aplikace - PWA--2-2
Informatika v praxi - INF---22
Odborné specializace--246
Integrovaný ekonomický předmět - IEP---22
Praxe - PRX--224
Volitelné--246
Celkem31333332129

Nabídka volitelných předmětů:

je stejná jako u studijního oboru ekonomika, účetnictví, daně.

cz/skola/obchodni-akademie.txt · Poslední úprava: 11. 09. 2013, 20:16 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.